Regulamin dodawania opinii

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dodawania opinii do ogłoszeń na portalu internetowym o tematyce ślubnej o nazwie Internetowe Targi Ślubne, dostępnego pod adresem www.internetowetargislubne.pl. Portal Internetowe Targi Ślubne zwany jest dalej "Portalem".
2. Każdy Użytkownik, korzystając z Portalu, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Warunkami dodawania opinii, rozumie treść tych dokumentów, akceptuje je bezwarunkowo i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Wszelkie informacje zawarte na stronie www.internetowetargislubne.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność danych i informacji podawanych przez Użytkowników.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§2 Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie dodatki i załączniki do niego. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie www.internetowetargislubne.pl
2. Portal - portal internetowy o tematyce ślubno-weselnej skupiający głównie Wystawców i Odwiedzających, dostępny pod adresem www.internetowetargislubne.pl.
3. Administrator - podmiot zarządzający Portalem, którym jest właściciel Portalu Internetowe Targi Ślubne.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje podmiotowość prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Internetowe Targi Ślubne. Użytkownikiem jest w szczególności:
- Odwiedzający - osoba przeglądająca zawartość Portalu bez zalogowania, która ma możliwość dodawania opinii do ogłoszeń.
- Wystawca - osoba zamieszczająca ogłoszenie.
5. Opinia - zamieszczona przez Odwiedzającego informacja na temat współpracy z danym Wystawcą. Opinia jest wyłącznie informacją i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Opinia może zawierać m.in. tekst opisujący usługi lub produkty Wystawcy, zdjęcia czy oceny zadowolenia klienta.

§3 Zamieszczanie opinii

1. Opinia musi być zgodna z prawdą i nie może w jakikolwiek sposób wprowadzać Użytkowników w błąd ani naruszać postanowień Regulaminu i przepisów prawa.
2. Treść opinii nie może w jakikolwiek sposób naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
- naruszać praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
- naruszać czyichś dóbr osobistych, obrażać osób publicznych oraz innych narodowości, ras, religii, itd.,
- zawierać wulgaryzmów,
- propagować alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz narkotyków i środków odurzających,
- zawierać treści pornograficznych.
3. Administrator ma prawo do usunięcia opinii w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub Warunków dodawania opinii.
4. Zamieszczając na Portalu jakiekolwiek treści poprzez dodanie opinii (m.in. zdjęcia), Użytkownik deklaruje, że:
- do nadsyłanej treści przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie,
- może rozporządzać prawami majątkowymi do nadsyłanej treści,
- nadesłane treści nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzych treści,
- nadsyłane treści nie są obciążone żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich,
- w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z prawami autorskimi przeciwko Administratorowi (Właścicielowi) lub związanymi z naruszeniem dóbr osobistych, Administrator niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika; jednocześnie Użytkownik zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich podniesionych w związku z prawami autorskimi do danego utworu lub naruszeniem dóbr osobistych i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia

§4 Prawa autorskie

1. Portal Internetowe Targi Ślubne oraz każda jego część podlegają ochronie prawnej wg polskich i międzynarodowych przepisów w zakresie praw autorskich.
2. Korzystanie z Portalu Internetowe Targi Ślubne nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunkiem wykorzystania materiałów z Portalu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora lub osoby, której przysługują prawa autorskie do treści zawartych w Portalu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób.
4. Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronach Portalu nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Administratora lub osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub ww. osoby stanowi naruszenie prawa.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Użytkownik, dodając opinię do ogłoszenia na Portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikowi lub osobom trzecim korzystanie z usług dostępnych w Portalu. Dane te to podpis pod opinią oraz adres e-mail (widoczny wyłącznie dla Administratora w celu ewentualnej weryfikacji opinii).
2. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika ogranicza się do poziomu niezbędnego dla zachowania należytej jakości usług świadczonych w Portalu na rzecz Użytkowników.
3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądania ich usunięcia. Dokonuje tego poprzez poprzez kontakt z Administratorem.
4. Administratorowi przysługuje prawo do żądania od Użytkownika dokumentów poświadczających prawdziwość wskazanych przez niego danych oraz do żądania przedłożenia pisemnej zgody osoby, której wizerunek został umieszczony przez Użytkownika w Portalu, a także umowy potwierdzającej przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu umieszczonego w Portalu na Użytkownika, pod rygorem usunięcia danego zdjęcia (lub innego utworu) umieszczonego w Portalu przez Użytkownika.
5. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub przed bezprawnym ich przetwarzaniem przez osoby trzecie.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.internetowetargislubne.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem współpracy z Portalem Internetowe Targi Ślubne.
2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie www.internetowetargislubne.pl.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Warunki dodawania opinii

Jak dodać wartościową opinię

Co robić?

1) Pisz prawdę - zamieszczaj wyłącznie prawdziwe własne opinie, pozytywne lub negatywne. Nie podszywaj się pod kogoś innego i nie twórz fałszywych wpisów.
2) Opisuj fakty - opisz jak wyglądała współpraca z wystawcą i kiedy miała miejsce wasza współpraca. Podaj mocne i słabe strony usługodawcy.
3) Bądź uprzejmy - każdą opinię postaraj się napisać w uprzejmy sposób, konstruktywna krytyka może stać się dla wystawcy cenną wskazówką.

Czego nie robić?

1) Nie unoś się emocjami - staraj się utrzymać opisowy charakter wpisu, pamiętaj, że ma on pomóc innym w podjęciu decyzji.
2) Nie wyżywaj się - zabronione jest wykorzystywanie modułu z opiniami do obrażania innych lub zamieszczania treści nieprawdziwych w celu zaszkodzenia konkurencji.
3) Nie zamieszczaj reklam i linków - wszelkiego rodzaju spam i treści bezpośrednio niezwiązane z wystawieniem opinii są niedopuszczalne.

Jak pisać?

1) Dbaj o język polski - pisz w sposób jasny i zrozumiały oraz pamiętaj o zasadach ortografii i interpunkcji. Twój wpis będzie odebrany jako rzetelny i wartościowy.
2) Nie używaj wulgaryzmów - wpisy agresywne i obraźliwe, szczególnie z użyciem słów niecenzuralnych, lub takie, które atakują inne osoby i firmy są niedopuszczalne.
3) Nie pisz CAPS LOCKIEM - wiadomość napisaną przy użyciu wielkich liter odbiera się jako krzyk. Traktujmy się z szacunkiem i nie wprowadzajmy wrogiej atmosfery.

Wpisy, które:
  • zawierają wulgaryzmy, oszczerstwa, groźby lub inne formy agresji słownej;
  • zawierają treści pornograficzne;
  • zawierają stwierdzenia nieprawdziwe;
  • naruszają prawa autorskie, zawierają treści kopiowane bez zgody czy wskazania autora;
  • powstały w wyniku fałszerstwa, podszywania się pod inną osobę lub firmę;
  • zawierają spam, czyli reklamy, linki i inne treści niezwiązane z tematem;
  • nakłaniają do podawania danych osobowych
będą usuwane w celu zapewnienia rzetelności portalu oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego