Regulamin Portalu Internetowe Targi Ślubne

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania ogólnopolskiego portalu internetowego o tematyce ślubnej o nazwie Internetowe Targi Ślubne, dostępnego pod adresem www.internetowetargislubne.pl oraz zasady korzystania z niego. Portal Internetowe Targi Ślubne zwany jest dalej "Portalem". Regulamin wiąże wyłącznie przedsiębiorców prezentujących na Portalu swoja usługi lub towary.
2. Właścicielem Portalu jest Michał Nowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Novit-Media z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Południowej 21, 43-190 Mikołów, NIP: 626-284-07-44
3. Każdy Wystawca, korzystając z Portalu, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów, akceptuje je bezwarunkowo i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Wszelkie informacje zawarte na stronie www.internetowetargislubne.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Publikowane przez Wystawców na Portalu treści reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność danych i informacji podawanych przez Użytkowników.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§2 Definicje

1. Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie dodatki i załączniki do niego. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie www.internetowetargislubne.pl.
2. Portal - portal internetowy o tematyce ślubno-weselnej skupiający głównie Wystawców i Odwiedzających, dostępny pod adresem www.internetowetargislubne.pl.
3. Administrator - podmiot zarządzający Portalem, którym jest właściciel Portalu Internetowe Targi Ślubne.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznaje podmiotowość prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Internetowe Targi Ślubne. Użytkownikiem jest w szczególności:
- Wystawca - przedsiębiorca prezentujący na Portalu swoje usługi lub towary, który wyraża zgodę na udostępnianie swojego Ogłoszenia oraz danych osobowych i kontaktowych pozostałym Użytkownikom Portalu Internetowe Targi Ślubne.
- Odwiedzający - osoba przeglądająca zawartość Portalu bez zalogowania.
5. Konto - dostępne dla danego Wystawcy po podaniu prawidłowego loginu i hasła miejsce na stronie www.internetowetargislubne.pl, za pośrednictwem którego Wystawca ma możliwość wprowadzania i zmiany danych, opisów Ogłoszenia oraz innych elementów przewidzianych dla niego w ramach aktywowanych usług.
6. Login - indywidualna i unikalna nazwa Wystawcy w Portalu podana podczas rejestracji Konta, loginem jest adres e-mail.
7. Hasło - ciąg znaków umożliwiający zalogowanie do Konta Wystawcy.
8. Baza Kont Wystawców - zbiór danych, zdjęć i filmów udostępnionych Administratorowi przez Wystawców za ich zgodą, które w celu ich prezentacji na stronie www.internetowetargislubne.pl są w odpowiedni sposób przetwarzane i zamieszczane na Portalu przez Administratora. Wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone w Bazie Kont Wystawców ponosi Wystawca.
9. Rejestracja - dokonywany dobrowolnie i bezpłatnie przez Wystawcę proces zakładania Konta na Portalu Internetowe Targi Ślubne, polegający na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wystawcy oraz aktywacji Konta poprzez kliknięcie w odpowiedni link przesłany przez Administratora na wskazany w formularzu adres e-mail.
10. Usługa - usługa świadczona przez Administratora na rzecz Wystawcy, opisana w Regulaminie lub na stronie www.internetowetargislubne.pl wraz z podstronami.
11. Profil - wszelkie dane, zdjęcia, filmy, opisy i inne informacje na temat danego Wystawcy znajdujące się na Portalu, pozwalające na identyfikację osoby lub firmy Wystawcy, które dobrowolnie przekazał Administratorowi w celu ich zamieszczenia na stronie www.internetowetargislubne.pl. Profil służy prezentacji usług i towarów Wystawcy i może być przez niego dowolnie modyfikowany, pod warunkiem, że zamieszczane informacje są zgodne z prawem i nie wprowadzają Użytkowników w błąd. Wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu ponosi Wystawca.
12. Ogłoszenie - zamieszczona na Portalu informacja Wystawcy o możliwości wykonania określonej usługi lub sprzedaży towaru zgodnie z jej opisem. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1 kodeksu cywilnego. Ogłoszenie może zawierać m.in. tekstowy opis usługi, zdjęcia, filmy, nazwę usługi/towaru, dane kontaktowe i stanowi część Profilu Wystawcy.
13. Blog - miejsce na Portalu, w którym umieszczane są artykuły o tematyce ślubno-weselnej, z możliwością dodawania komentarzy przez Użytkowników.

§3 Usługi oraz uczestnictwo

1. Administrator poprzez Portal świadczy usługi na rzecz Wystawców. Poprzez usługi rozumie się głównie zamieszczanie na Portalu informacji o Wystawcach, w szczególności opisu świadczonych usług i sprzedawanych towarów w celu ich prezentacji dla grona odbiorców - Odwiedzających.
2. Odwiedzający mogą bezpłatnie korzystać z zasobów zgromadzonych na stronach www.internetowetargislubne.pl w celu uzyskania informacji o Ogłoszeniach Wystawców.
3. Wystawcy mogą korzystać z usług nieodpłatnych oraz odpłatnych.
4. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Wystawca posiada możliwość wykupienia dodatkowych usług, według cen podanych przy konkretnych usługach.
5. Inne płatne usługi są dostępne dla Wystawców po uiszczeniu odpowiedniej opłaty według ceny, zamieszczonej na stronach Portalu Internetowe Targi Ślubne przy konkretnej usłudze.
6. Rejestracji na Portalu dokonuje się poprzez założenie unikalnego Konta przez każdego Wystawcę. W tym celu niezbędne jest:
- wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz
- kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu do 7 dni od jego wysłania.
7. Jeden Wystawca uprawniony jest do posiadania tylko jednego Konta. Cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom możliwe jest wyłącznie za zgodą Administratora Portalu.
8. Administrator może moderować informacje publikowane przez Wystawcę w swoim profilu, tj. usuwać wybrane treści i multimedia lub zablokować dane Ogłoszenie, a nawet Konto Wystawcy, jeśli elementy profilu są niezgodne z przepisami polskiego lub międzynarodowego prawa, treścią Regulaminu czy przyjętymi normami społecznymi. Odblokowanie Ogłoszenia lub Konta może nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od dnia usunięcia treści nieprawidłowych.
9. Wystawca, zakładając Konto na Portalu Internetowe Targi Ślubne, oświadcza, że:
- zna i akceptuje treść Regulaminu,
- dane osobowe, teleadresowe oraz inne informacje podawane na jego profilu są zgodne z prawdą,
- posiada autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności zdjęć, filmów i utworów muzycznych) zamieszczanych na Profilu, a także zgody osób, których wizerunek zamieszczany będzie na Profilu Wystawcy, a w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z prawami autorskimi przeciwko Administratorowi (Właścicielowi) lub związanymi z naruszeniem dóbr osobistych, Administrator niezwłocznie powiadomi o tym Wystawcę; jednocześnie Wystawca zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich podniesionych w związku z prawami autorskimi do danego utworu lub naruszeniem dóbr osobistych i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie takie roszczenia,
- wyraża zgodę na upublicznianie na stornach Portalu wszelkich danych oraz multimediów przekazanych Administratorowi na potrzeby świadczenia usług, a także na przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku w celach statystycznych, marketingowych czy informacyjnych,
- wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.
10. Przesyłając do portalu lub zamieszczając na jego witrynach jakiekolwiek treści, użytkownik wyraża zgodę na:
- rozpowszechnianie treści – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych kontach/profilach portalu prowadzonych w serwisach społecznościowych oraz serwisach pokrewnych prowadzonych przez portal, np. blogi,
- użycie treści m.in. do promowania i rozpowszechniania informacji na temat portalu oraz jego usługach,
- użycie treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych
11. Każdorazowe zalogowanie na swoje Konto oznacza akceptację aktualnego Regulaminu, Polityki Prywatności i innych dokumentów znajdujących się na stronie www.internetowetargislubne.pl.

§4 Zamieszczanie Ogłoszeń

1. Wystawca zobowiązany jest do umieszczenia Ogłoszenia w ciągu 14 dni od założenia Konta. W przeciwnym razie Profil Wystawcy zostanie dezaktywowany.
2. Jeden Wystawca może dodać maksymalnie jedno Ogłoszenie w danej branży.
3. Każde Ogłoszenie powinno w jasny sposób opisywać co jest przedmiotem Ogłoszenia i na jakich warunkach. Ogłoszenie musi być zgodne z prawdą i nie może w jakikolwiek sposób wprowadzać Użytkowników w błąd ani naruszać postanowień Regulaminu i przepisów prawa.
4. Treść Ogłoszenia nie może w jakikolwiek sposób naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:
- zawierać innych reklam niż reklama własnych usług i towarów,
- naruszać praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,
- naruszać czyichś dóbr osobistych, obrażać osób publicznych oraz innych narodowości, ras, religii, itd.,
- zawierać wulgaryzmów,
- propagować alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz narkotyków i środków odurzających,
- zawierać treści pornograficznych.
5. Aby zadbać o wysoką jakość prezentacji ogłoszeń, aktywne Ogłoszenie musi posiadać przynajmniej tytuł, zdjęcie główne, e-mail kontaktowy, krótki opis oraz cenę minimalną ogłoszenia. W przeciwnym razie Administrator ma prawo dezaktywować Ogłoszenie do czasu uzupełnienia informacji podstawowych.

§5 Prawa autorskie

1. Portal Internetowe Targi Ślubne oraz każda jego część podlegają ochronie prawnej wg polskich i międzynarodowych przepisów w zakresie praw autorskich.
2. Korzystanie z Portalu Internetowe Targi Ślubne nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunkiem wykorzystania materiałów z Portalu jest uzyskanie pisemnej zgody Administratora lub osoby, której przysługują prawa autorskie do treści zawartych w Portalu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób.
4. Żadna część jak i całość utworów zawartych na stronach Portalu nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody Administratora lub osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Administratora lub ww. osoby stanowi naruszenie prawa.

§6 Ochrona danych osobowych

1. Wystawca, dokonując rejestracji na Portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikowi lub osobom trzecim korzystanie z usług dostępnych w Portalu.
2. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Wystawców zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zakres przetwarzania danych osobowych Wystawcy podany jest w formularzu rejestracyjnym i ogranicza się do poziomu niezbędnego dla zachowania należytej jakości usług świadczonych w Portalu na rzecz Wystawcy.
3. Wystawca w każdym czasie posiada dostęp do treści swoich danych oraz ma prawo ich poprawiania, uzupełniania bądź zmiany lub też żądania ich usunięcia. Dokonuje tego poprzez swoje Konto lub gdy to niemożliwe, poprzez kontakt z Administratorem. Wystawca jest także zobowiązany do aktualizacji danych osobowych każdorazowo niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany w tym zakresie.
4. Administratorowi przysługuje prawo do żądania od Wystawcy dokumentów poświadczających prawdziwość wskazanych przez niego danych oraz do żądania przedłożenia pisemnej zgody osoby, której wizerunek został umieszczony przez Wystawcę w Portalu, a także umowy potwierdzającej przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu umieszczonego w Portalu na Wystawcę, pod rygorem usunięcia danego zdjęcia lub filmu (lub innego utworu) umieszczonego w Portalu przez Wystawcę.
5. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do prawdziwości danych wskazanych przez Użytkownika, ma on prawo do zablokowania Konta Wystawcy do czasu wspólnego wyjaśnienia wątpliwości. Wystawcy nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek roszczenia.
6. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub przed bezprawnym ich przetwarzaniem przez osoby trzecie.

§7 Sprzedaż i reklamacje

Opłaty i prowizje za usługi świadczone przez portal Internetowe Targi Ślubne, uiszczane są przez Wystawcę bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany podczas dokonywania płatności lub za pomocą internetowych płatności, dostępnych po dokonaniu zakupu. Za usługi świadczone w ramach portalu Internetowe Targi Ślubne, wystawiane są faktury zgodnie z danymi zawartymi w formularzu adresowym, widocznym podczas dokonywania zakupu.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego Helpdesk w panelu Wystawcy lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. Reklamację są rozpoznane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Internetowe Targi Ślubne zwrócą się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Wystawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odpowiedź wysyłana jest na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Wystawcy, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji. Po dokonaniu opłaty za zakupione usługi, nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży.

§8 Odpowiedzialność Portalu i Administratora

1. Portal Internetowe Targi Ślubne służy jedynie jako platforma do kojarzenia Wystawców z osobami poszukującymi usług i towarów związanych z tematyką ślubu oraz wesela i nie odpowiada za skutki kontaktów między Użytkownikami.
2. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe na skutek kontaktu Wystawców z Odwiedzającymi ani za żadne inne zobowiązania, których nie jest stroną.
3. Portal Internetowe Targi Ślubne nie odpowiada za jakość oferowanych na swoich stronach towarów i usług ani za wszelkie działania i zaniechania Użytkowników.
4. Wystawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do właściciela związane z przerwami w działaniu Portalu. Szczególnie w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji Portalu lub dokonania innych czynności administracyjnych Administrator ma prawo do wyłączenia dostępu do Portalu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do przenoszenia Ogłoszenia Wystawcy do innego działu w celu zachowania jednolitej kategoryzacji usług i towarów.
6. Administrator nie odpowiada za:
- autentyczność informacji, danych, zdjęć oraz plików multimedialnych umieszczanych na Portalu przez Wystawców,
- "kradzieże Kont".

§9 Zakończenie współpracy

1. Zakończenie współpracy pomiędzy właścicielem Portalu a Wystawcą może nastąpić w drodze usunięcia Konta Wystawcy przez Administratora, jeśli:
- Wystawca w jakikolwiek sposób naruszy postanowienia Regulaminu lub działa na szkodę Portalu lub jego Użytkowników,
- nie dokona wpłaty należności za usługi świadczone przez Portal,
- nie wyrazi zgody na akceptację Regulaminu.
2. Wystawca może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta na Portalu i samodzielnie je dezaktywować.

§10 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.internetowetargislubne.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed rozpoczęciem współpracy z Portalem Internetowe Targi Ślubne.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie o czym Wystawcy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej na drodze e-mail. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie www.internetowetargislubne.pl.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług mogą być składane w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontaktowy Administratora podany na stronie www.internetowetargislubne.pl.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Skontaktuj się z nami

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skorzystaj z formularza kontaktowego